Upcyclingowy Zawrót Głowy

ogólnopolski konkurs ekologicznej kreatywności

Regulamin upcycling

logo_upcycling_edu_pl1. Organizator

Fundacja RAZEM

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2 [dalej: Organizator]

2. Czas trwania Konkursu

październik 2015 – maj 2016r.

3. Cele Konkursu

 • szerzenie idei upcyklingu,
 • propagowanie ekologicznego stylu życia,
 • rozwój kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej,
 • propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zaśmiecania naszej planety oraz kształtowanie nawyków segregacji śmieci,
 • rozwój świadomości społecznej,
 • rozwój umiejętności pracy metodą projektu,
 • rozwój umiejętności współpracy w drużynie,
 • rozwój umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej,
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych:

I) Uczniowie klas: I – III szkoły podstawowej,

II) Uczniowie klas: IV – VI szkoły podstawowej,

III) Uczniowie gimnazjum,

IV) Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

Do Konkursu przystępują 5 – 7 osobowe drużyny z danej kategorii wiekowej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymagań formalnych: (przesłanie zgłoszenia na adres Fundacji Dar edukacji w Łodzi).

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz. U. nr 133, poz.833 z późn. zm.).

Zasady Konkursu

Główne zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu upcyclingowego przedmiotu użytkowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

Pierwszy etap konkursu (termin: październik 2015r. – styczeń 2016r.) zakłada przygotowanie przez drużynę projektu upcyclingowego przedmiotu codziennego użytku i przesłanie Organizatorowi tradycyjną drogą pocztową płyty z nagraniem maksymalnie 5-minutowego filmu dotyczącego wykonanego projektu.

Jury konkursu, w terminie do 1 marca 2016r. wybierze najlepsze prace upcyclingowe. Informacja o drużynach zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.upcycling.edu.pl

Zadaniem drużyn, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu jest przygotowanie (termin: marzec – kwiecień 2016r.) maksymalnie 5 minutowej scenki dotyczącej funkcjonalności swojego projektu, kładąc szczególny nacisk na humor, kreatywność i niekonwencjonalność formy przedstawienia. Prezentacja przygotowanych scenek wraz z wernisażem konkursowych prac upcyclingowych odbędzie się podczas Gali Finałowej Konkursu zaplanowanej na czerwiec 2016r. w miejscu podanym przez Organizatora.

6. Ocena i zawartość materiału filmowego:

6.1 przesłany przez drużynę materiał filmowy powinien zawierać:

 • prezentację drużyny
 • źródło inspiracji do stworzenia danego projektu,
 • proces i sposób zbierania potrzebnych do wykonania projektu materiałów,
 • przeznaczenie użytkowe stworzonego przedmiotu,
 • proces tworzenia, konstrukcji projektu (wykorzystane materiały i narzędzia),
 • efekt końcowy pracy drużyny,
 • wpływ projektu na środowisko,
 • zalety i wady stworzonego projektu.

6.2 Ocenie jury podlegać będzie:

 • obecność wszystkich elementów filmu z punktu 6.1,
 • upcyclingowy przedmiot użytkowy,
 • funkcjonalność projektu,
 • kreatywność drużyny w sposobie wykorzystania materiału (zastosowanie zasad upcyclingu),
 • jakościowa zawartość materiału filmowego.

7. Odbiór i przyznanie nagród

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu odbędzie się podczas Gali finałowej. Szczegółowe informacje, lista drużyn orz laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na internetowej stronie projektu: www.upcycling.edu.pl

8. Postanowienia końcowe

Opiekunowie prawni uczestników, wysyłając zgłoszenie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz członkowie rodzin osób zatrudnionych u innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie w całości bądź części nadesłanych prac zarówno na stronie internetowej Konkursu, jak i w materiałach informacyjnych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, opóźnienie dostarczenia lub zagubienie zgłoszeń przez dostawcę pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Wersja do druku:

Regulamin

Regulamin

Zgłoszenie

zgloszenie

 


Dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu: Agnieszka Wojtas

www.upcycling.edu.pl
e-mail: konkurs@upcycling.edu.pl
tel.: 505 925 927, 42 656 19 06

Fundacja RAZEM
90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2
tel.: 694 711 467
razem@fundacjarazem.org.pl
KRS 0000225915